« Takaisin hakulomakkeelle  
KADMIUMSULFIDIICSC: 0404 (Huhtikuu 2007)
Kadmiummonosulfidi
CAS #: 1306-23-6
YK #: 2570
EC Numero: 215-147-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Ripuli. Pahoinvointi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health haz
VAARA
Voi aiheuttaa syöpää
Vahingoittaa munuaisia, luita ja hengityselimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista hapoista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Erittäin haitallinen meriympäristölle.
Huomautus: E 
KADMIUMSULFIDI ICSC: 0404
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VAALEANKELTAISIA TAI ORANSSEJA KITEITÄ TAI KELTAISIA-RUSKEITA JAUHETTA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen rikin oksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Reagoi happojen kanssa. Tämä muodostaa myrkyllistä kaasua (rikkivetyä). 

Molekyylikaava: CdS
Molekyylimassa: 144.5
Härmistymislämpötila: 980°C
Tiheys: 4.8 g/cm³
Liukoisuus veteen: ei liukene 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä silmissä. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia munuaisissa, luissa ja hengityselimissä. Tämä voi johtaa munuaisten toimintavajeeseen, osteoporoosiin (luiden heikkouteen) ja hengityselinten krooniseen tulehdukseen. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (alveolijae): 0.002 mg/m3, TWA; 0.01 mg/m3, TWA; A2 (epäillään aiheuttavan syöpää ihmiselle); BEI.
MAK: (Cd, hengittyvä jae): imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 1; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A.
EU-OEL: inhalable 0.001 mg/m3 TWA; (ks. Huomautukset) 

YMPÄRISTÖ
Tämä kemikaali voi kertyä äyriäisiin ja kasveihin. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön sen pysyvyyden vuoksi. 

HUOMAUTUKSET
Tämän yhdisteen haittavaikutuksista terveyteen on vähän tietoa.
Tässä mainitut terveysvaikutukset perustuvat pääosin tietoihin muista kadmiumyhdisteistä.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Kadmiumsulfidilla käsiteltyjen pintojen hitsaus ja juottaminen vapauttaa hyvin myrkyllistä kadmiumoksidia, joka voi vaurioittaa keuhkoja (ks. ICSC 0177 kadmiumoksidi).
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Raja-arvoa EU-OEL 0,004 mg/m³ sovelletaan 11. päivästä heinäkuuta 2027 asti. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Cd, alveolijae): 0,004 mg/m³ (8 h) (sitova raja-arvo). Sitovaa raja-arvoa 0,001 mg/m³ sovelletaan 11.7.2027 alkaen.
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: veren Cd 50 nmol/l; virtsan Cd 20 nmol/l; virtsan retinolia sitova proteiini > 1000 µg/g kreatiniinia pitoisuuksilla palautumattomien vaikutusten mahdollisuus. Raskaana olevien ei tule altistua kadmiumille, ts. veren kadmiumpitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 4 nmol/l (tupakoimattomat) tai 18 nmol/l (tupakoivat); virtsan kadmiumpitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 4 nmol/l (tupakoimattomat) tai 10 nmol/l (tupakoivat).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 7080 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,11-0,35 mg/l ja vesikirpulle LC50 (48 h) = 0,01-0,16 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 45-22-48/23/25-62-63-68-53; S: 53-45-61; Huomautus: 1 valmisteille 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi