« Takaisin hakulomakkeelle  
BUTYYLIAKRYLAATTIICSC: 0400 (Marraskuu 2003)
Akryylihappo-n-butyyliesteri
2-Propeenihappo, butyyliesteri
Butyyli-2-propenoaatti
CAS #: 141-32-2
YK #: 2348
EC Numero: 205-480-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 36°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin vahvojen hapettavien aineiden kanssa.  Käytä yli 36°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita. EI saa joutua kosketuksiin vahvojen hapettavien aineiden kanssa.  Käytä jauhetta, AFFF, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku ja suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Poista kaikki syttymislähteet. Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Viileä. Säilytä pimeässä. Erillään vahvoista hapettimista. Varastoi vain stabiloituna. 
PAKKAUS
 
BUTYYLIAKRYLAATTI ICSC: 0400
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyryt ovat inhiboimattomia, joten ne saattavat polymeroitua ja tukkia venttiilejä. 

Kemialliset vaarat
Aine voi spontaanisti polymeroitua lämmetessään, valon vaikutuksesta ja kosketuksissa peroksidien kanssa. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: CH2=CHCOOC4H9 / C7H12O2
Molekyylimassa: 128.2
Kiehumislämpötila: 145-149°C
Sulamislämpötila: -64 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.90
Liukoisuus veteen, g/100ml: 0.14
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.43
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.42
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduspiste: 36 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 267°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.3-9.9
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.38  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Liuoksen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 2 ppm TWA; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); (SEN).
MAK: 11 mg/m3, 2 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); imeytyy ihon läpi (H); herkistää ihoa (SH); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 11 mg/m3, 2 ppm TWA; 53 mg/m3, 10 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
Hydrokinoni ja hydrokinonietyylieetteri ovat yleisesti käytettyjä stabilisaattoreita.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 2 ppm; 11 mg/m³ (8 h).
HTP: 10 ppm; 53 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 900 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 2730 ppm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 2 ml/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi; R: 10-36/37/38-43; S: (2)-9; Huomautus: D 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi