« Takaisin hakulomakkeelle  
1,2-BUTAANIDIOLIICSC: 0395 (Huhtikuu 2014)
1,2-Butyleeniglykoli
1,2-Dihydroksibutaani
CAS #: 584-03-2
YK #: 1993
EC Numero: 209-527-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 93°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 93°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky.  Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Vatsakipu. Ripuli. Aspiraatiovaara!  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health haz
VAROITUS
Palava neste
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
1,2-BUTAANIDIOLI ICSC: 0395
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN VISKOOSINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Reagoi voimakkaasti voimakkaiden hapettimien, pelkistävien aineiden, happojen ja happoanhydridien kanssa. 

Molekyylikaava: C4H10O2 / CH3CH2CH(OH)CH2OH
Molekyylimassa: 90.1
Kiehumislämpötila: 194°C
Sulamislämpötila: -114 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.01
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 10
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.1
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 93 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.34 (20°C)
Itsesyttymislämpötila: 390 °C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.8 - 15.7
Viskositeetti: 7.3 mm²/s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua. Aineen nieleminen voi aiheuttaa kulkeutumisen hengitysteihin, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia on tutkittu riittävästi, mutta merkittäviä vaikutuksia ei ole löytynyt. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 16 g/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi