« Takaisin hakulomakkeelle  
BROMIDIKLOORIMETAANIICSC: 0393 (Huhtikuu 2006)
Diklooribromimetaani
CAS #: 75-27-4
EC Numero: 200-856-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health haz
VAROITUS
Haitallista nieltynä
Epäillään aiheuttavan syöpää
Saattaa vahingoittaa maksaa ja munuaisia pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa nieltynä 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä ja magnesiumista. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
BROMIDIKLOORIMETAANI ICSC: 0393
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kosketuksessa kuumien pintojen tai liekkien kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen bromivetyä ja kloorivetyä. Reagoi vahvojen emästen, voimakkaiden hapettimien ja magnesiumin kanssa. 

Molekyylikaava: CHBrCl2
Molekyylimassa: 163.8
Kiehumislämpötila: 90°C
Sulamislämpötila: -57 °C
Tiheys: 1.9 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.45 (huono)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 6.6
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.6
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.3
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Nieleminen voi aiheuttaa vaikutuksia munuaisissa ja maksassa. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 2; sukusolumutageenisuusryhmä: 3B 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Bromidikloorimetaania voi esiintyä klooratussa vedessä.
Aineen haittavaikutuksia terveyteen ei ole tutkittu altistuneilla henkilöillä riittävästi muutoin kuin nieltynä. 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polyvinyylialkoholi, fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 430 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi