« Takaisin hakulomakkeelle  
BROMIKLOORIMETAANIICSC: 0392 (Huhtikuu 2013)
Klooribromimetaani
Metyyliklooribromidi
CAS #: 74-97-5
YK #: 1887
EC Numero: 200-826-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Kuumentaminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.    Ks. Kemialliset vaarat  Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Pahoinvointi. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Huimaus. Uneliaisuus. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Hapen antaminen voi olla tarpeellista. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho. Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health haz
VAROITUS
Haitallista hengitettynä
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Saattaa vahingoittaa keskushermostoa ja verta
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta, vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä ja metalleista. Ilmanvaihto lattiatasosta. ÄLÄ säilytä tai kuljeta astioissa, jotka on tehty alumiinista tai muovista. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
BROMIKLOORIMETAANI ICSC: 0392
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä, fosgeenia ja bromivetyä. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien, vahvojen emästen ja metallien, kuten natriumin, kaliumin, magnesiumin ja jauhetun alumiinin kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää joitakin kumeja, muoveja ja pinnoitteita. 

Molekyylikaava: CH2BrCl
Molekyylimassa: 129.4
Kiehumislämpötila: 68°C
Sulamislämpötila: -88 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2.0
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.5
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.9 (huono)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 14.7
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.41
Viskositeetti: 0.33 mm²/s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, nieltynä ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Höyry on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentamista, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. Korkeiden höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua. Altistuminen voi aiheuttaa häkämyrkytyksen. Tämä voi johtaa toimintavajeisiin. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia keskushermostossa ja maksassa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 200 ppm TWA.
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
Vältä aineen päästämistä ympäristöön otsoonikehävaikutusten vuoksi. 

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 200 ppm; 1100 mg/m³ (8 h).
HTP: 250 ppm; 1300 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 5000 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi