« Takaisin hakulomakkeelle  
BENTSOFURAANIICSC: 0388 (Heinäkuu 2002)
2,3-Bentsofuraani
Kumaroni
CAS #: 271-89-6
YK #: 1993
EC Numero: 205-982-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 56°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 56°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Ks. Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset.     
Iho      
Silmät      
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. ÄLÄ huuhdo viemäriin. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-lisävaara: 3 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Hyvin suljettu. Viileä. 
PAKKAUS
 
BENTSOFURAANI ICSC: 0388
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN ÖLJYMÄINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine polymeroituu hitaasti ympäristön lämpötiloissa. Aine polymeroituu vielä nopeammin kuumuuden ja happamien katalyytin vaikutuksesta. 

Molekyylikaava: C8H6O
Molekyylimassa: 118.1
Kiehumislämpötila: 174°C
Sulamislämpötila: <-18 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.09
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 0.06
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 56 °C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.67  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia munuaisissa ja maksassa. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Aineen syttymisrajoista ei ole tietoa, vaikka aine on palavaa ja sen leimahduslämpötila on <61°C.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa. 

LISÄTIETOJA
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi