« Takaisin hakulomakkeelle  
BENTSETONIUMKLORIDIICSC: 0387 (Maaliskuu 2006)
N,N-Dimetyyli-N-(2-(2-(4-(1,1,3,3-tetrametyylibutyyli)fenoksi)etoksi)etyyli)bentseenimetanaminiumkloridi
CAS #: 121-54-0
EC Numero: 204-479-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa (ei jos jauheena).  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Sumentunut näkö. Kipu. Vakavia palovammoja.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli. Kouristuksia. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncorr
VAARA
Haitallista nieltynä
Ärsyttää ihoa
Vaurioittaa vakavasti silmiä
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Kuiva. 
PAKKAUS
 
BENTSETONIUMKLORIDI ICSC: 0387
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖNTÄ TAI VALKOISTA HYGROSKOOPPISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä ja typen oksideja. 

Molekyylikaava: C27H42NO2.Cl
Molekyylimassa: 448.1
Sulamislämpötila: 160-165 °C
Liukoisuus veteen: erittäin hyvä
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.0  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille. Aine on ärsyttävää iholle. 

Hengitystieriski
 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, luonnonkumi, kloropreenikumi ja polyvinyylikloridi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 368 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 1.4 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi