« Takaisin hakulomakkeelle  
BENOMYYLIICSC: 0382 (Kesäkuu 2012)
Metyyli-1-(butyylikarbamoyyli)bentsimidatsoli-2-yylikarbamaatti
CAS #: 17804-35-2
YK #: 3077
EC Numero: 241-775-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Ei akuutteja oireita odotettavissa.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Aiheuttaa vähäistä ihon ärsytystä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Saattaa aiheuttaa perimävaurioita
Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
BENOMYYLI ICSC: 0382
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN KITEINEN JAUHE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien ja peroksidien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C14H18N4O3
Molekyylimassa: 290.3
Sulamislämpötila: ei sulamispistettä; hajoaa at 140 °C:ssa
Liukoisuus veteen, mg/l25: 3.8 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: (merkityksetön)
Tiheys: 0.38 g/cm³
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.12
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.05 - ?
Itsesyttymislämpötila: 220°C  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, nieltynä ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää iholle, silmille ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä. Voi aiheuttaa perimävaurioita ihmisille. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae): 1 mg/m3, TWA; (SEN).
MAK: herkistää ihoa (SH); sukusolumutageenisuusryhmä: 3A 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.8 ppm; 9.6 mg/m³ (8 h).
HTP: 2.4 ppm; 29 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: >10000 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >2000 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >10000 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.17-4.2 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 0.64 mg/l.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 46-60-61-37/38-43-50/53; S: 53-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi