« Takaisin hakulomakkeelle  
ARSEENITRIOKSIDIICSC: 0378 (Marraskuu 2008)
Arseeni(III)oksidi
Arseenioksidianhydridi
Valkoinen arsenikki
Arseenihappoanhydridi
CAS #: 1327-53-3
YK #: 1561
EC Numero: 215-481-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne rinnassa. Yskä. Huimaus. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu. Heikkous. Ks. Nieleminen. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Rakkulat. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Polte.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Syövytysvammoja suussa ja kurkussa. Vatsan kouristavia kipuja. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . Ks. Huomautukset. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin, muovisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

corrskull;toxiccancer;health haz
VAARA
Myrkyllistä nieltynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Epäillään aiheuttavan perimävaurioita
Voi aiheuttaa syöpää
Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä
Vahingoittaa verta, keskushermostoa ja verenkiertoelimistöä ja maksaa
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Vahingoittaa luuydintä, keskushermostoa, munuaisia ja maksaa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään palavista aineista, pelkistävistä aineista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
ARSEENITRIOKSIDI ICSC: 0378
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN KOKKAREITA TAI KITEINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Liuos on heikko happo. Reagoi pelkistävien aineiden kanssa. Tämä muodostaa erittäin myrkyllistä kaasua (arsiini - ks. ICSC 0222). Hajoaa kosketuksessa kuumien pintojen tai liekkien kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä arseenin oksidien huuruja. Reagoi metallien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: As2O3
Molekyylimassa: 197.8
Kiehumislämpötila: 460°C
Härmistymislämpötila: 193°C
Sulamislämpötila: 275-313 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 3.7-4.2
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 1.2-3.7  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä, sydän- ja verisuonielimistössä, hermostossa ja maksassa. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Ks. Huomautukset. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia luuytimessä (hematopoieettisiä muutoksia), sydän- ja verisuonielimissä, keskushermostossa, ääreishermostossa, munuaisissa ja maksassa. Tämä voi johtaa anemiaan ja toimintavajeeseen. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. Vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.01 mg/m3, TWA; A1 (tiedetään aiheuttavan syöpää ihmiselle); BEI.
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 1; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A.
EU-OEL: (hengittyvä jae): 0.01 mg/m3 TWA; (ks. Huomautukset) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää lintuihin, kaloihin ja nisäkkäisiin. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Fysikaaliset ominaisuudet riippuvat aineen kidemuodosta.
Välittömän myrkytyksen oireet ilmaantuvat puolen tunnin tai tunnin kuluttua, mutta voivat ilmetä myös useiden tuntien kuluttua.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Toimita lääkärin hoitoon, mikäli hengitysvaikeuksia ja/tai kuumetta esiintyy.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Tämän kortin suositukset koskevat myös epäorgaanisia trivalenttisia arseeniyhdisteitä (arseniitteja).
Kuparinsulatusalalla EU-OEL -raja-arvo tulee voimaan 11. heinäkuuta 2023. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (As): 0,01 mg/m³ (8 h). (sitova raja-arvo)
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan arseeni (epäorgaaninen) 70 nmol/l. Raskaana olevien ei tule altistua arseenille ts. virtsan arseenipitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 13 nmol/l.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 14.6 mg/kg.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 17 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N; R: 45-28-34-50/53; S: 53-45-60-61; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi