« Takaisin hakulomakkeelle  
2-ETOKSIETYYLIASETAATTIICSC: 0364 (Marraskuu 2003)
Etyyliglykoliasetaatti
Etyleeniglykolimonoetyylieetteriasetaatti
2-Etoksietanoliasetaatti
Etikkahappo, 2-etoksietyyliesteri
Sellosolviasetaatti
CAS #: 111-15-9
YK #: 1172
EC Numero: 203-839-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 51.1°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 51.1°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Kuiva iho. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä ja vahvoista hapoista. Säilytä pimeässä. 
PAKKAUS
 
2-ETOKSIETYYLIASETAATTI ICSC: 0364
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja. Reagoi vahvojen happojen, vahvojen emästen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C6H12O3 / CH3COOCH2CH2OCH2CH3
Molekyylimassa: 132.2
Kiehumislämpötila: 156°C
Sulamislämpötila: -62 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.97 (20°C)
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 23
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.27
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.7
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduspiste: 51.1 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 379°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.3-14
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.24  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Höyry on lievästi ärsyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä korkeina tasoina. Tämä voi johtaa verisolujen vahingoittumiseen ja munuaisvikaan. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajuttomuutta. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. Aineella voi olla vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa verisolujen vioittumiseen, anemiaan ja munuaisten toimintavajeeseen. Voi vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 ppm TWA; (iho); BEI.
MAK: 11 mg/m3, 2 ppm; hetkellisyysluokka: II(8); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: B.
EU-OEL: 11 mg/m3, 2 ppm TWA; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 2 ppm; 11 mg/m³ (8 h) (iho).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan 2-etoksietikkahappo 20 mmol/mol kreatiniinia. Raskaana olevien ei tule altistua 2-etoksietyyliasetaatille, ts. virtsan etoksietikkahappopitoisuus ei saa ylittää altistumattomien viiterajaa 0,5 mmol/mol kreatiniinia.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2700 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 10500 ul/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 60-61-20/21/22; S: 53-45; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi