« Takaisin hakulomakkeelle  
STODDARILIUOTINICSC: 0361 (Huhtikuu 2004)
Valkosprii
CAS #: 8052-41-3
YK #: 1268
EC Numero: 232-489-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 21°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 21°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä jauhetta, AFFF, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Pahoinvointi. Väsymys. Huimaus. Sekavuus. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho. Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Vatsakipu. Ripuli. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
 
STODDARILIUOTIN ICSC: 0361
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää joitakin muoveja, kumia ja pinnoitteita. 


Kiehumislämpötila: 130-230°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.765-0795
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.1-1.4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.5-5
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduspiste: 21 °C
Itsesyttymislämpötila: 230-240°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.6-8.0
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.16/7.06  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa silmien ja hengityselinten ärsytystä. Liuoksen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Altistuminen korkeille höyrypitoisuuksille voi aiheuttaa tajuttomuutta. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. Aineella voi olla vaikutuksia keskushermostossa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 100 ppm TWA 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Aine on seos, jossa on tyydyttyneitä alifaattisia ja alisyklisiä hiilivetyjä (C7-C12) ja aromaattisia hiilivetyjä (C7-C12).
Voi sisältää bentseeniä (ks. ICSC 0015), mutta nykyiset stoddariliuottimet sisältävät bentseeniä vähän tai ei ollenkaan.
Kemiallisen keuhkotulehduksen oireet ilmenevät vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat tärkeitä.
Itsesyttymislämpötila voi laskea noin 180°C:een, jos läsnä on ainetta, jolla on suuri pinta-ala.
Leimahduspiste voi vaihdella 21-60°C riippuen koostumuksesta. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (liuotinbensiinit, ryhmä 1): 500 mg/m³ (8 h).
HTP (liuotinbensiinit, ryhmä 2): 200 mg/m³ (8 h).
HTP (liuotinbensiinit, ryhmä 3): 100 mg/m³ (8 h).
HTP (liuotinbensiinit, ryhmä 4): 100 mg/m³ (8 h).
HTP (liuotinbensiinit, ryhmä 5): 500 mg/m³ (8 h).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: nitriilikumi, polyvinyylialkoholi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 45-65; S: 53-45; Huomautus: H, P 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi