« Takaisin hakulomakkeelle  
NATRIUMHYDROKSIDIICSC: 0360 (Toukokuu 2010)
Kaustinen sooda
Natriumhydraatti
Lipeä
CAS #: 1310-73-2
YK #: 1823
EC Numero: 215-185-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Kosketuksissa kosteuden tai veden kanssa voi vapautua riittävästi lämpöä sytyttämään palavia aineita.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat.  EI saa päästää kosketuksiin veden kanssa.  EI saa joutua kosketuksiin yhteensopimattomien aineiden kanssa: Ks. Kemialliset vaarat  Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Vakavat ihon palovammat. Rakkulat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla vähintään 15 minuuttia. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Syövytysvammoja suussa ja kurkussa. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Pahoinvointi. Oksentelu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Yksi pieni lasillinen vettä voidaan antaa juotavaksi, mutta vain jos nielemisestä on kulunut enintään muutama minuutti. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin muovisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

correxcl mark;warn
VAARA
Haitallista nieltynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta, vahvoista hapoista ja metalleista. Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
NATRIUMHYDROKSIDI ICSC: 0360
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISTA HYGROSKOOPPISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Liuos vedessä on vahva emäs. Reagoi kiivaasti hapon kanssa ja syövyttää metalleja, kuten alumiinia, tinaa, lyijyä ja sinkkiä. Tämä muodostaa palavaa/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Reagoi ammoniumsuolojen kanssa. Tämä muodostaa ammoniakkia. Tämä muodostaa palovaaran. Joutuessaan kosketuksiin kosteuden ja veden kehittää lämpöä. Ks. Huomautukset. 

Molekyylikaava: NaOH
Molekyylimassa: 40.0
Kiehumislämpötila: 1388°C
Sulamislämpötila: 318 °C
Tiheys: 2.1 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 109 (erittäin hyvä) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 2 mg/m3 (kattoarvo) 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää vesieliöihin. 

HUOMAUTUKSET
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
Vettä EI saa kaataa aineeseen; liuotettaessa tai laimennettaessa lisätään aina ainetta hitaasti veteen.
Muita YK-numeroita: YK 1824 natriumhydroksidiliuos, vaaraluokka 8, pakkausryhmä II-III. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 2 mg/m³ (kattoarvo).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polyetyleeni.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C; R: 35; S: (1/2)-26-37/39-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi