« Takaisin hakulomakkeelle  
ISOAMYYLIASETAATTIICSC: 0356 (Helmikuu 2000)
Isopentyyliasetaatti
3-Metyylibutyyliasetaatti
CAS #: 123-92-2
YK #: 1104
EC Numero: 204-662-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 25°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 25°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä alkoholia kestävää vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Päänsärky. Heikkous. Uneliaisuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Kurkkukipu. Pahoinvointi. Vatsakipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista. 
PAKKAUS
 
ISOAMYYLIASETAATTI ICSC: 0356
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää joitakin hartseja. 

Molekyylikaava: C7H14O2 / CH3COO(CH2)2CH(CH3)2
Molekyylimassa: 130.2
Kiehumislämpötila: 142°C
Sulamislämpötila: -79 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.87
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.2
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa:
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.5
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.018
Leimahduspiste: 25 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 360°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.0-7.5 (100 °C:ssa)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.13  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Höyry on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Altistuminen korkeille höyrypitoisuuksille voi aiheuttaa tajuttomuutta. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 50 ppm TWA; 100 ppm STEL.
MAK: 270 mg/m3, 50 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: D.
EU-OEL: 270 mg/m3, 50 ppm TWA; 540 mg/m3, 100 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 50 ppm; 270 mg/m³ (8 h).
HTP: 100 ppm; 540 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 16600 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
R: 10-66; S: (2)-23-25; Huomautus: C 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi