« Takaisin hakulomakkeelle  
DIETYYLIEETTERIICSC: 0355 (Toukokuu 2002)
Etyylieetteri
Etyylioksidi
Eetteri
CAS #: 60-29-7
YK #: 1155
EC Numero: 200-467-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin). Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Käytä alkoholia kestävää vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Uneliaisuus. Oksentelu. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Huimaus. Uneliaisuus. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Säilytä pimeässä. Varastoi vain stabiloituna. 
PAKKAUS
Ilmatiivis. 
DIETYYLIEETTERI ICSC: 0355
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
ERITTÄIN HAIHTUVA VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Aine voi muodostaa räjähtäviä peroksideja valon ja ilman vaikutuksesta. Reagoi kiivaasti halogeenien, halogeenien välisten yhdisteiden, rikkiyhdisteiden ja hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää muoveja ja kumia. 

Molekyylikaava: C4H10O / (C2H5)2O
Molekyylimassa: 74.1
Kiehumislämpötila: 35°C
Sulamislämpötila: -116 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.7
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 6.9
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 58.6
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.6
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.9
Leimahduspiste: -45 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 160-180°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.7-48
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.89  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Liuoksen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa narkoosiin. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. Aineella voi olla vaikutuksia keskushermostossa. Voi aiheuttaa riippuvuutta. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 400 ppm TWA; 500 ppm STEL.
MAK: 1200 mg/m3, 400 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: D.
EU-OEL: 308 mg/m3, 100 ppm TWA; 616 mg/m3, 200 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Alkoholin käyttö lisää aineen haitallista vaikutusta.
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 100 ppm; 310 mg/m³ (8 h).
HTP: 200 ppm; 620 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1215 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >20 ml/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+, Xn; R: 12-19-22-66-67; S: (2)-9-16-29-33; Huomautus: 6 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi