« Takaisin hakulomakkeelle  
DIBROMIMETAANIICSC: 0354 (Huhtikuu 2013)
Metyleenibromidi
Metyleenidibromidi
CAS #: 74-95-3
YK #: 2664
EC Numero: 200-824-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Kuumentaminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran. Palo- ja räjähdysvaara. Ks. Kemialliset vaarat.    Ks. Kemialliset vaarat  Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky. Pahoinvointi. Heikkous. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Hapen antaminen voi olla tarpeellista. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho. Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health haz
VAROITUS
Haitallista nieltynä tai hengitettynä
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Saattaa vahingoittaa keskushermostoa, verta ja sydän- ja verisuonielimistöä
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
Saattaa vahingoittaa keskushermostoa, maksaa, munuaisia ja keuhkoja pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta, vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä ja metalleista. ÄLÄ säilytä tai kuljeta astioissa, jotka on tehty alumiinista tai muovista. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
DIBROMIMETAANI ICSC: 0354
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen bromivetyä ja hiilimonoksidia (ks. ICSC 0023). Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien, vahvojen emästen ja joidenkin metallien, kuten alumiinin, magnesiumin ja kaliumin kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää joitakin muoveja, kumia ja pinnoitteita. 

Molekyylikaava: CH2Br2
Molekyylimassa: 173.8
Kiehumislämpötila: 97°C
Sulamislämpötila: -52.7 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2.5
Liukoisuus veteen, g/100ml 15 °C:ssa: 1.2 (kohtalainen)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 4.7
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.0
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.2
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.88 (arvioitu)
Viskositeetti: 0.39 mm²/s 25 °C:ssa
Itsesyttymislämpötila: 515°C  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, nieltynä ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentamista, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa, veressä ja sydämessä. Altistuminen voi aiheuttaa häkämyrkytyksen. Tämä voi johtaa toimintavajeisiin. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajuttomuutta tai kuoleman. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia keskushermostossa, maksassa, munuaisissa ja keuhkoissa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. 

HUOMAUTUKSET
EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana. 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polyvinyylialkoholi, fluorikumi.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 20-52/53; S: (2)-24-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi