« Takaisin hakulomakkeelle  
VINYYLIASETAATTI (MONOMEERI)ICSC: 0347 (Huhtikuu 2014)
Etikkahappovinyyliesteri
1-Asetoksietyleeni
Etikkahappoetenyyliesteri
CAS #: 108-05-4
YK #: 1301
EC Numero: 203-545-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Kuumentaminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Käytä alkoholia kestävää vaahtoa, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia, sumusuihkua.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kuiva iho.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. ÄLÄ huuhdo viemäriin. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VAARA
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Myrkyllistä hengitettynä
Voi olla haitallista nieltynä tai joutuessaan iholle
Epäillään aiheuttavan syöpää
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista, hapoista ja emäksistä. Säilytä pimeässä. Hyvin suljettu. Varastoi vain stabiloituna. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
VINYYLIASETAATTI (MONOMEERI) ICSC: 0347
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Höyryt ovat inhiboimattomia, joten ne saattavat polymeroitua ja tukkia venttiilejä. 

Kemialliset vaarat
Aine polymeroituu kuumuuden ja valon vaikutuksesta. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien, happojen ja emästen kanssa. 

Molekyylikaava: C4H6O2 / CH3COOCH=CH2
Molekyylimassa: 86.1
Kiehumislämpötila: 72.7°C
Sulamislämpötila: -93.2 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.93
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 2 (huono)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 11.7
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.0
Leimahduspiste: -8 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 385°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.6-13.4
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.73  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää hengityselimille. Aine on lievästi ärsyttävää silmille ja iholle. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja halkeilua. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 10 ppm TWA; 15 ppm STEL; A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
EU-OEL: : 17.6 mg/m3, 5 ppm TWA; 35.2 mg/m3, 10 ppm STEL.
MAK: 36 mg/m3, 10 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: C; syöpävaarallisuusluokka: 4 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
Hydrokinonin stabilointiteho rajoittuu 60 päivään.
Pitempiaikaiseen varastointiin suositellaan toista inhibiittoria, esim. difenyyliamiinia.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5 ppm; 18 mg/m³ (8 h).
HTP: 10 ppm; 35 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2920 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 2335 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 3860 ppm.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 18-31 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F; R: 11; S: (2)-16-23-29-33 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi