« Takaisin hakulomakkeelle  
VALERIAANAHAPPOICSC: 0346 (Toukokuu 2002)
Pentaanihappo
Propyylietikkahappo
1-Butaanikarboksyylihappo
n-Pentaanihappo
CAS #: 109-52-4
YK #: 3265
EC Numero: 203-677-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 86°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 86°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne. Vatsakipu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista emäksistä. 
PAKKAUS
 
VALERIAANAHAPPO ICSC: 0346
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Aine on heikko happo. 

Molekyylikaava: C5H10O2 / CH3(CH2)3COOH
Molekyylimassa: 102.1
Kiehumislämpötila: 186-187°C
Sulamislämpötila: -34.5 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.94
Liukoisuus veteen, g/100ml: 2.4
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.02
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.52
Leimahduspiste: 86 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 400°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.6-7.6
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.39  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 77 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h)= 45 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C; R: 34-52/53; S: (1/2)-26-36-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi