« Takaisin hakulomakkeelle  
TRIMELLITIINIANHYDRIDIICSC: 0345 (Lokakuu 2005)
1,2,4-Bentseenitrikarboksyylihapon anhydridi
1,3-Dihydro-1,3-diokso-5-isobentsofuraanikarboksyylihappo
Bentseeni-1,2,4-trikarboksyylihapon 1,2-anhydridi
CAS #: 552-30-7
EC Numero: 209-008-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin). Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, jauhetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Päänsärky. Pahoinvointi. Vaikeutunut hengitys. Vinkuva hengitys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Vatsakipu. Polttava tunne. Oksentelu. Ripuli.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Kuiva. Erillään emäksistä ja vahvoista hapettimista. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
TRIMELLITIINIANHYDRIDI ICSC: 0345
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN KITEITÄ TAI JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. Aine voi kuivana varautua sähköstaattisesti pyörivän liikkeen, pneumaattisen kuljetuksen, kaatamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti emästen ja hapettimien kanssa. Reagoi hitaasti veden kanssa. Tämä muodostaa trimelliittihappoa. 

Molekyylikaava: C9H4O5
Molekyylimassa: 192.2
Kiehumislämpötila 1.87kPa:ssa: 240-245°C
Sulamislämpötila: 161-163.5 °C
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine 25 °C:ssa: merkityksetön
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.6
Leimahduspiste: 227 °C o.c. 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille. Aine on ärsyttävää iholle ja hengityselimille. Pölyn hengittäminen voi aiheuttaa astman kaltaisia reaktioita. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. Aine voi aiheuttaa allergisia reaktioita, joiden oireisiin kuuluu flunssan kaltaiset oireet, keuhko-oireet ja anemia. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.0005 mg/m3, TWA; 0.002 mg/m3 STEL; (iho); (SEN).
MAK: (alveolijae): 0.04 mg/m3; hetkellisyysluokka: I(1); herkistää hengitysteitä (SA) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Allergiset reaktiot, astma mukaan lukien, ilmaantuvat vasta 4 - 12 tunnin kuluttua.
Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle.
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.005 ppm; 0.04 mg/m³ (8 h).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 5600 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 37-41-42/43; S: (2)-22-26-36/37/39 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi