« Takaisin hakulomakkeelle  
2,4-TOLUEENIDI-ISOSYANAATTIICSC: 0339 (Toukokuu 2018)
4-Metyyli-m-fenyyleenidi-isosyanaatti
2,4-Di-isosyanaattitolueeni
2,4-Di-isosyanaatti-1-metyylibentseeni
Tolueeni-2,4-di-isosyanaatti
CAS #: 584-84-9
YK #: 2078
EC Numero: 209-544-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Palo- ja räjähdysvaara lämmön aiheuttaman hajoamisen seurauksena.  EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin veden kanssa.    Käytä jauhetta, hiilidioksidia, runsaasti vettä.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä paikallispoistoa. Käytä hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Rakkulat. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Tarvitaan pelastusviranomaisen erityisapua. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health haz
VAARA
Tappavaa hengitettynä
Ärsyttää ihoa
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Epäillään aiheuttavan syöpää
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia vaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Erillään : ks. Kemialliset Vaarat. Säilytä 20 - 25 °C:ssa. Kuiva. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Katso sopivat säilytysolosuhteet valmistajan ohjeista. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
2,4-TOLUEENIDI-ISOSYANAATTI ICSC: 0339
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-VAALEANKELTAINEN NESTE TAI KITEITÄ, JOILLA PISTÄVÄ HAJU. MUUTTUU VAALEANKELTAISEKSI VAIKUTUKSESTA ILMAN. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine polymerisoituu haitallisesti veden ja usean muun kemikaalin kanssa. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Palaessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja. Tämä muodostaa myrkytysvaaran. 

Molekyylikaava: C9H6N2O2 / CH3C6H3(NCO)2
Molekyylimassa: 174.2
Kiehumislämpötila: 251°C
Sulamislämpötila: 22 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.2
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 1.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.0
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 127 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 620°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.9-9.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.4  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine ja sen höyry sekä aerosoli ovat ärsyttäviä silmille, iholle ja hengityselimille. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa astman kaltaisia reaktioita. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa kemiallisen keuhkoputkentulehduksen, keuhkotulehduksen ja keuhkopöhön. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae ja höyry): 0.001 ppm TWA; 0.005 ppm STEL; (iho); (DSEN) (RSEN) A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä); BEI.
MAK: (höyry ja aerosoli): 0.007 mg/m3, 0.001 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); (momentary value that should not be exceeded): 0.035 mg/m3, 0.005 ppm; raskausvaarallisuusryhmä: C; herkistää hengitysteitä ja ihoa (SAH) 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. 

HUOMAUTUKSET
Tekninen tolueenidiisosyanaatti on joko 100% 2,4- tai 2,4- ja 2,6-isomeerien seos. TDI on yleisnimitys. CAS-numero seokselle on 26471-62-5.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (NCO): 0,035 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, nitriilikumi, polyvinyylialkoholi, polyvinyylikloridi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 5800 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 14 ppm.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+; R: 26-36/37/38-40-42/43-52/53; S: (1/2)-23-36/37-45-61; Huomautus: C 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi