« Takaisin hakulomakkeelle  
TETRAETYYLISILIKAATTIICSC: 0333 (Maaliskuu 1998)
Tetraetoksisilaani
Etyylisilikaatti
Tetraetyyliortosilikaatti
CAS #: 78-10-4
YK #: 1292
EC Numero: 201-083-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 37°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 37°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, vaahtoa, alkoholia kestävää vaahtoa.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Huimaus. Päänsärky. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Kuiva iho. Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Sekavuus. Oksentelu. Lisäksi ks. Hengitystiet.    Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Huomautus: Reagoi veden kanssa muodostaen tahmeaa massaa. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään hapoista ja hapettimista. Viileä. Kuiva. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
TETRAETYYLISILIKAATTI ICSC: 0333
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi happojen, veden ja hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: (C2H5O)4Si
Molekyylimassa: 208.3
Kiehumislämpötila: 168°C
Sulamislämpötila: -77 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.93
Liukoisuus veteen: hydrolysoituu hitaasti
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 200
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 7.22
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduspiste: 37 °C c.c.
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.3-23 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Altistuminen voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. Aineella voi olla vaikutuksia munuaisissa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 ppm TWA.
MAK: 86 mg/m3, 10 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: D.
EU-OEL: 44 mg/m3, 5 ppm TWA 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5 ppm; 43 mg/m³ (8 h).
HTP: 10 ppm; 86 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 6270 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 6300 ul/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 10-20-36/37; S: (2) 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi