« Takaisin hakulomakkeelle  
1,1,2,2-TETRAKLOORIETAANIICSC: 0332 (Huhtikuu 2017)
Asetyleenitetrakloridi
sym-Tetrakloorietaani
1,1-Dikloori-2-2,dikloorietaani
CAS #: 79-34-5
YK #: 1702
EC Numero: 201-197-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI saa päästää kosketuksiin yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu. Huimaus. Uneliaisuus. Kouristuksia. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kuiva iho. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Tuuletus. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health haz
VAARA
Myrkyllistä nieltynä tai hengitettynä
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
Saattaa vahingoittaa maksaa
Saattaa vahingoittaa maksaa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Epäillään aiheuttavan syöpää
Epäillään aiheuttavan perimävaurioita
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista emäksistä, alkalimetalleista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Viileä. Säilytä pimeässä. Ilmanvaihto lattiatasosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
1,1,2,2-TETRAKLOORIETAANI ICSC: 0332
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja ilman, UV-valon ja kosteuden vaikutuksesta. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen kloorivetyä ja fosgeenia. Reagoi kiivaasti alkalimetallien, vahvojen emästen ja jauhettujen metallien kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja. Syövyttää muoveja ja kumia. 

Molekyylikaava: C2H2Cl4 / CHCl2CHCl2
Molekyylimassa: 167.9
Kiehumislämpötila: 146°C
Sulamislämpötila: -42,5 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.59
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.29
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 647
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.8
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.03
Viskositeetti: 1.11 mm²/s 20 °C:ssa
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.39  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa, maksassa ja munuaisissa. Tämä voi johtaa keskushermoston lamaantumiseen ja toimintavajeisiin. Altistuminen voi aiheuttaa tajuttomuutta. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. Aineella voi olla vaikutuksia keskushermostossa ja maksassa. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. Voi aiheuttaa periytyviä perimävaurioita ihmisen sukusoluissa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 ppm TWA; (iho); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: 14 mg/m3, 2 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 4; raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 7 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 3 ppm; 21 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polyvinyylialkoholi, fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 200 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 12-21 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 9.3 ug/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N; R: 26/27-51/53; S: (1/2)-38-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi