« Takaisin hakulomakkeelle  
PYRIDIINIICSC: 0323
Atsiini
Atsabentseeni
Joulukuu 2000
CAS #: 110-86-1
YK #: 1282
EC Number: 203-809-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Käytä runsaasti vettä, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Vaikeutunut hengitys. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Polttava tunne. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja tai kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Oksentelu. Heikkous. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. Poista kaikki syttymislähteet. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista ja vahvoista hapoista. Viileä. Kuiva. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
PYRIDIINI ICSC: 0323
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä typen oksidien ja syaanivedyn huuruja. Aine on heikko emäs. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien ja vahvojen happojen kanssa. 

Molekyylikaava: C5H5N
Molekyylimassa: 79.1
Kiehumislämpötila: 115°C
Sulamislämpötila: -42 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.98
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 2.0
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.73
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.03
Leimahduspiste: 20 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 482°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.8-12.4
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.65  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa ja ruoansulatuskanavassa. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia keskushermostossa, maksassa ja munuaisissa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 ppm TWA; A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Pyridiini voidaan normaalisti havaita hajusta työhygieenistä raja-arvoa reilusti pienemmillä pitoisuuksilla.
Hajun havaitsemiskyky voi kuitenkin heiketä nopeasti.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 3 mg/m³ (8 h) (iho) (Suomi 2016).
HTP: 5 ppm; 16 mg/m³ (15 min) (iho) (Suomi 2016).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 891 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 4000 ppm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1121 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 4.6 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, Xn; R: 11-20/21/22; S: (2)-26-28 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2019, www.kemikaalikortit.fi, palaute: kemikaalikortit@ttl.fi