« Takaisin hakulomakkeelle  
PROPIONITRIILIICSC: 0320 (Kesäkuu 2011)
Propaaninitriili
Etyylisyanidi
Syanoetaani
CAS #: 107-12-0
YK #: 2404
EC Numero: 203-464-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa. Kuumeneminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Kuumentaminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa vahvojen hapettimien kanssa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen tai vahvojen hapettavien aineiden kanssa.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Käytä jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia. Vesi voi olla tehotonta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Päänsärky. Kurkkukipu. Kiristävä tunne rinnassa. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Oksentelu. Uneliaisuus Tajuttomuus. Hengityksen ja sydämen pysähtyminen. Oireet voivat viivästyä.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Ei suusta suuhun -tekohengitystä. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho IMEYTYY HELPOSTI! Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kysy asiantuntijalta neuvoja! Evakuoi vaara-alue! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VAARA
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Tappavaa nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-lisävaara: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Erillään vahvoista hapettimista, hapoista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
PROPIONITRIILI ICSC: 0320
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan tai palaessaan ja kosketuksissa kuumien pintojen kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja ja syaanivetyä. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi happojen, höyryn ja lämpimän veden kanssa. Tämä muodostaa myrkyllistä ja syttyvää syaanivetyä. 

Molekyylikaava: C3H5N / CH3CH2CN
Molekyylimassa: 55.1
Kiehumislämpötila: 97°C
Sulamislämpötila: -92 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.78
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 10 (hyvä)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 5.2
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.9
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.05
Leimahduspiste: 2 °C c.c.
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 3.1-?
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.16
Itsesyttymislämpötila: 510°C
Viskositeetti: 0,44 mPa*s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on kohtalaisen ärsyttävää silmille ja iholle. Höyry on ärsyttävää ylähengitysteille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia soluhengitykseen. Tämä voi johtaa aineenvaihdunnalliseen asidoosiin, keskushermoston lamaantumiseen, sydämen toimintahäiriöihin ja kuolemaan. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa anemiaan. Nieleminen voi aiheuttaa vaikutuksia ruoansulatuskanavassa. Tämä voi johtaa haavautumiin. Aineella voi olla vaikutuksia munuaisissa, maksassa ja kilpirauhasessa. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää vesieliöihin. 

HUOMAUTUKSET
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Ainoastaan koulutetun henkilöstön tulisi antaa happea.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Ks. ICSC 0088, 0492, 0671 ja 1118. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 39 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 210 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi