« Takaisin hakulomakkeelle  
PIKRIINIHAPPOICSC: 0316 (Syyskuu 2008)
2,4,6-Trinitrofenoli
Fenolitrinitraatti
2-Hydroksi-1,3,5-trinitrobentseeni
CAS #: 88-89-1
YK #: 0154 (ks. Huomautukset)
EC Numero: 201-865-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Ks. Huomautukset.  Palo- ja räjähdysvaara.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Älä altista hankaukselle tai iskulle. Käytä kipinöimättömiä työkaluja. Estä pölyn kertyminen. Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Käytä runsaasti vettä.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Päänsärky. Huimaus. Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

explskull;toxic
VAARA
Räjähde; massaräjähdysvaara
Myrkyllistä nieltynä
Ärsyttää silmiä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 1.1D 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Viileä. Aine tulee pitää kosteana. Erillään vahvoista hapettimista, metalleista ja pelkistävistä aineista. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Erityismateriaali. 
PIKRIINIHAPPO ICSC: 0316
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Voi hajota iskusta, hankauksessa tai tärähdyksessä. Voi räjähtää kuumentuessaan. Seokset kuparin, lyijyn, elohopean, sinkin ja muiden metallien kanssa ovat iskunherkkiä. Palaessa muodostuu myrkyllisiä hiilen ja typen oksideja. Reagoi hapettimien ja pelkistävien aineiden kanssa. 

Molekyylikaava: C6H2(NO2)3OH
Molekyylimassa: 229.1
Hajoaa 300 °C:ssa
Sulamislämpötila: 122 °C
Tiheys: 1.8 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml: 1.4
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: (merkityksetön)
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 7.9
Leimahduspiste: 150 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 300°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.03  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Nieleminen voi aiheuttaa vaikutuksia ruoansulatuskanavassa, munuaisissa, maksassa ja veressä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 mg/m3, TWA.
EU-OEL: 0.1 mg/m3 TWA.
MAK: imeytyy ihon läpi (H); herkistää ihoa (SH); syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
YK-numero 0154: Trinitrofenoli (pikriinihappo), kuiva tai kostutettu alle 30 massa-% vettä sisältävä.
Yleensä lisätään vähintään 30 massa-% vettä, jotta ainetta olisi turvallista siirtää/kuljettaa.
Muita YK-numeroita: 1344 Trinitrofenoli, kostutettu, vähintään 30 massa-% vettä, vaaraluokka 4.1, pakkausryhmä I.
YK 3364: Trinitrofenoli (pikriinihappo), kostutettu, vähintään 10 massa-% vettä sisältävä, vaaraluokka 4.1, pakkausryhmä I. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.1 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 0.3 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 200 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: E, T; R: 3-4-23/24/25; S: (1/2)-28-35-36/37-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi