« Takaisin hakulomakkeelle  
FTAALIANHYDRIDIICSC: 0315 (Kesäkuu 2003)
Ftaalihappoanhydridi
1,2-Bentseenidikarboksyylihappoanhydridi
1,3-Isobentsofuraanidioni
CAS #: 85-44-9
EC Numero: 201-607-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Vinkuva hengitys.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään palavista aineista, pelkistävistä aineista, vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä, vahvoista hapoista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ks. Kemialliset vaarat. Ilmanvaihto lattiatasosta. Kuiva. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
FTAALIANHYDRIDI ICSC: 0315
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA KIILTÄVIÄ KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kosketuksessa kuuman veden kanssa. Tämä muodostaa ftaalihappoa. Reagoi voimakkaiden hapettimien, vahvojen happojen, vahvojen emästen ja pelkistävien aineiden kanssa. Reagoi kiivaasti kuparioksidin ja natriumnitriitin kanssa kuumentuessaan. Tämä muodostaa räjähdysvaaran. Syövyttää monia metalleja veden läsnä ollessa. 

Molekyylikaava: C8H4O3 / C6H4(CO)2O
Molekyylimassa: 148.1
Kiehumislämpötila: 284°C (härmistyy)
Sulamislämpötila: 131 °C
Tiheys: 1.53 g/cm³
Liukoisuus veteen: hidas reaktio
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: <0.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.1
Leimahduspiste: 152 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 570°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.7-10.4
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.6  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.002 mg/m3, TWA; 0.005 mg/m3 STEL; (iho); (SEN); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: herkistää hengitysteitä (SA) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Ainetta voidaan kuljettaa sulana.
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle.
Enemmän kuin 0,05 % maleiinianhydridiä sisältävien materiaalien YK-numero on 2214, vaaraluokka 8, pakkausryhmä III.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.2 mg/m³ (8 h).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1530 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >10 g/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 22-37/38-41-42/43; S: (2)-23-24/25-26-37/39-46 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi