« Takaisin hakulomakkeelle  
ETYYLIKARBAMAATTIICSC: 0314 (Toukokuu 2010)
Karbamiinihapon etyyliesteri
Etyyliuretaani
Uretaani
CAS #: 51-79-6
EC Numero: 200-123-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät   Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health haz
VAARA
Voi olla haitallista nieltynä
Voi aiheuttaa syöpää
Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille
Saattaa vahingoittaa hermostoa 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Ks. Kemialliset vaarat. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
ETYYLIKARBAMAATTI ICSC: 0314
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTTOMIA VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ. PELLETTEJÄ TAI VALKOINEN RAKEINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Reagoi voimakkaiden hapettimien, vahvojen happojen ja vahvojen emästen kanssa. 

Molekyylikaava: C3H7NO2 / NH2COOC2H5
Molekyylimassa: 89.09
Kiehumislämpötila: 185°C
Sulamislämpötila: 49 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.98
Liukoisuus veteen, g/100ml: 200
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 5
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.1
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 92 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.15  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa. Altistuminen voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Tämä aine on todennäköisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 2; sukusolumutageenisuusryhmä: 5 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1809 mg/kg.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 45; S: 53-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi