« Takaisin hakulomakkeelle  
TRIKLOORIMETAANISULFENYYLIKLORIDIICSC: 0311 (Kesäkuu 2003)
Trikloorimetaanisulfenyylikloridi
Triklormetyylirikkikloridi
Tiokarbonyylitetrakloridi
Trikloorimetyylisulfokloridi
Perkloorimetyylimerkaptaani
CAS #: 594-42-3
YK #: 1670
EC Numero: 209-840-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Oksentelu. Kouristuksia.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ks. Kemialliset vaarat. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
TRIKLOORIMETAANISULFENYYLIKLORIDI ICSC: 0311
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAINEN ÖLJYMÄINEN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen rikkivetyä ja rikin oksideja. Hajoaa kosketuksessa veden kanssa. Tämä muodostaa kloorivetyä, rikkidioksidia ja hiilidioksidia. Reagoi emästen, hapettimien ja pelkistävien aineiden kanssa. Syövyttää monia metalleja. 

Molekyylikaava: CCl4S / CCl3SCl
Molekyylimassa: 185.9
Kiehumislämpötila: 147-148°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.7
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.4  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Korkeiden höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Altistuminen työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 ppm TWA 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. 

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä.
Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Perkloorimetyylimerkaptaani-nimeä käytetään myös yhdisteestä, jonka CAS-numero on 75-70-7 (CCl_3SH). 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0,1 ppm; 0,77 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 83 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1410 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi