« Takaisin hakulomakkeelle  
4-NITROANILIINIICSC: 0308 (Joulukuu 2001)
p-Nitroaniliini
1-Amino-4-nitrobentseeni
C.I. 37035
CAS #: 100-01-6
YK #: 1661
EC Numero: 202-810-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin palavien aineiden kanssa.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Siniset huulet, kynnet ja iho. Päänsärky. Huimaus. Pahoinvointi. Sekavuus. Kouristuksia. Vaikeutunut hengitys. Tajuttomuus.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapoista, vahvoista hapettimista, palavista aineista, pelkistävistä aineista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Kuiva. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
4-NITROANILIINI ICSC: 0308
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAINEN KITEITÄ TAI JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Voi räjähtää kuumentuessaan. Palaessa muodostuu myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Reagoi vahvojen happojen, voimakkaiden hapettimien ja vahvojen pelkistysaineiden kanssa. Reagoi orgaanisten materiaalien kanssa kosteuden läsnä ollessa. Tämä muodostaa palovaaran. 

Molekyylikaava: C6H6N2O2
Molekyylimassa: 138.1
Kiehumislämpötila: 332°C
Sulamislämpötila: 148 °C
Tiheys: 1.4 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 18.5 °C:ssa: 0.08
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.2
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.8
Leimahduspiste: 199 °C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.66  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 3 mg/m3, TWA; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi); BEI.
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Ks. ICSC 0306 ja 0307. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 5,7 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 3 ppm; 17 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 750 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 88-106 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 23/24/25-33-52/53; S: (1/2)-28-36/37-45-61; Huomautus: C 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi