« Takaisin hakulomakkeelle  
LYIJYNAFTENAATTIICSC: 0304 (Huhtikuu 2006)
Nafteenihappo, lyijysuola
CAS #: 61790-14-5
EC Numero: 263-109-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

Ks. PITKÄAIKAISEN TAI TOISTUVAN ALTISTUMISEN VAIKUTUKSET. EHKÄISE (RASKAANA OLEVIEN) NAISTEN ALTISTUMISTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku ja kasvosuoja. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

cancer;health haz
VAROITUS
Saattaa vahingoittaa keskushermostoa ja munuaisia pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
LYIJYNAFTENAATTI ICSC: 0304
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAISTA OSITTAIN LÄPINÄKYVÄÄ TAHNAA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu myrkyllisiä huuruja, sisältäen lyijyoksidia. 


Liukoisuus veteen: ei liukene 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä ja (liuoksena) ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia keskushermostossa ja munuaisissa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
Tekniset tuotteet sisältävät lyijyä 8 - 28 %.
Ks. ICSC 0052. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 5100 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 61-20/22-33-62-50/53; S: 53-45-60-61; Huomautus: A, E, 1 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi