« Takaisin hakulomakkeelle  
MORFOLIINIICSC: 0302 (Marraskuu 2000)
Tetrahydro-1,4-oksatsiini
Dietyleeni-imidioksidi
CAS #: 110-91-8
YK #: 2054
EC Numero: 203-815-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 35°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 35°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Ihon palovammat. Rakkulat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Yskä. Ripuli. Pahoinvointi. Sokki tai kollapsi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-lisävaara: 3; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista ja hapoista. Kuiva. 
PAKKAUS
 
MORFOLIINI ICSC: 0302
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN, HYGROSKOOPPINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä typen oksidien ja hiilimonoksidin huuruja. Aine on keskivahva emäs. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palovaaran. Syövyttää muoveja, kumia ja pinnoitteita. Epästabiili jos säilytetään kupari- tai sinkkiastiassa. 

Molekyylikaava: C4H9NO
Molekyylimassa: 87.1
Kiehumislämpötila: 129°C
Sulamislämpötila: -5 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.0
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 1.06
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.00
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduspiste: 35 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 310°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.4-11.2
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.86  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa ja munuaisissa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 20 ppm TWA; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 36 mg/m3, 10 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: D.
EU-OEL: 36 mg/m3, 10 ppm TWA; 72 mg/m3, 20 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 ppm; 36 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 20 ppm; 72 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1050 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 500 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 180-400 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C; R: 10-20/21/22-34; S: (1/2)-23-36-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi