« Takaisin hakulomakkeelle  
METYYLIMETAKRYLAATTIICSC: 0300 (Marraskuu 2003)
Metakryylihappometyyliesteri
Metyyli-2-metyylipropenoaatti
CAS #: 80-62-6
YK #: 1247
EC Numero: 201-297-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Käytä vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Vatsakipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku ja suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Poista kaikki syttymislähteet. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä ja vahvoista hapoista. Viileä. Säilytä pimeässä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Varastoi vain stabiloituna. 
PAKKAUS
 
METYYLIMETAKRYLAATTI ICSC: 0300
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. Höyryt ovat inhiboimattomia, joten ne saattavat polymeroitua ja tukkia venttiilejä. 

Kemialliset vaarat
Aine voi polymeroitua lämmetessään tai kuumentuessaan, valon, polymerisaatiokatalyyttien ja voimakkaiden hapettimien vaikutuksesta. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Reagoi vahvojen happojen ja vahvojen emästen kanssa. 

Molekyylikaava: CH2C(CH3)COOCH3 / C5H8O2
Molekyylimassa: 100.1
Kiehumislämpötila: 100.5°C
Sulamislämpötila: -48 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.94
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 1.6
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 3.9
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.5
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.09
Leimahduspiste: 10 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 421°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.7-12.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.38  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Aineella voi olla vaikutuksia ääreishermostossa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 50 ppm TWA; 100 ppm STEL; (SEN); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 210 mg/m3, 50 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); herkistää ihoa (SH); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 50 ppm TWA 100 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Aineeseen on tavallisesti lisätty hydrokinonia, hydrokinonimetyylieetteriä ja dimetyyli-t-butyylifenolia polymeraatioinhibiittoreiksi.
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 ppm; 42 mg/m³ (8 h).
HTP: 50 ppm; 210 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polyvinyylialkoholi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 7552 - 9440 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 29.8 mg/l.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >5000 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 159-232 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 69 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, Xi; R: 11-37/38-43; S: (2)-24-37-46; Huomautus: D 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi