« Takaisin hakulomakkeelle  
METYYLIMERKAPTAANIICSC: 0299 (Kesäkuu 2003)
Metaanitioli
Merkaptometaani
Metyylisulfhydraatti
Tiometanoli
CAS #: 74-93-1
YK #: 1064
EC Numero: 200-822-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Oksentelu. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Toimita lääkärin hoitoon . PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. Tuuletus. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3; YK-lisävaara: 2.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista ja hapoista. Viileä. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Meriympäristölle vaarallinen. 
METYYLIMERKAPTAANI ICSC: 0299
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN KAASU, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen rikin oksideja ja rikkivetyä. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Reagoi veden, höyryn ja happojen kanssa. Tämä muodostaa syttyvää ja myrkyllistä kaasua. 

Molekyylikaava: CH3SH
Molekyylimassa: 48.1
Kiehumislämpötila: 6°C
Sulamislämpötila: -123 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.9
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 2.3
Höyrynpaine, kPa 26.1 °C:ssa: 202
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.66
Leimahduspiste: syttyvä kaasu
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 3.9-21.8 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa hengityksen lamaantumiseen. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajuttomuutta. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.5 ppm TWA.
MAK: 1.0 mg/m3, 0.5 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.5 ppm; 1 mg/m³ (8 h).
HTP: 1.5 ppm; 3 mg/m³ (15 min).
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 1664 ppm.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.95 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+, T, N; R: 12-23-50/53; S: (2)-16-25-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi