« Takaisin hakulomakkeelle  
3-METYYLISYKLOHEKSANOLIICSC: 0295
m-Metyylisykloheksanoli
3-Heksahydrometyylifenoli
m-Heksahydrometyylifenoli
Joulukuu 2001
CAS #: 591-23-1
EC Number: 209-709-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 62°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 62°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä AFFF, alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Päänsärky.  Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
3-METYYLISYKLOHEKSANOLI ICSC: 0295
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN VISKOOSINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
 

Molekyylikaava: C7H14O
Molekyylimassa: 114.2
Kiehumislämpötila: 174°C
Ks. Huomautukset.
Sulamislämpötila: ks. Huomautukset
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.92
Leimahduspiste: 62 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 295°C  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille ja iholle. Höyry korkeina pitoisuuksina on ärsyttävää silmille ja ylähengitysteille. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tämä aine esiintyy kahtena geometrisenä isomeerinä (cis ja trans) ja sillä voi olla optista isomeriaa.
Muita kiehumislämpötiloja: 168°C (cis,dl), 167°C (trans,dl).
Sulamislämpötiloja: -5.5°C (cis,dl), -0.5°C (trans,l). 

LISÄTIETOJA
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2019, www.kemikaalikortit.fi, palaute: kemikaalikortit@ttl.fi