« Takaisin hakulomakkeelle  
METYYLISYKLOHEKSANOLI (ISOMEERIEN SEOS)ICSC: 0292
Heksahydrometyylifenoli
Heksahydrokresoli
Joulukuu 2001
CAS #: 25639-42-3
YK #: 2617
EC Number: 247-152-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 41°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 41°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä AFFF, alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Päänsärky.  Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Poista kaikki syttymislähteet. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. 
PAKKAUS
 
METYYLISYKLOHEKSANOLI (ISOMEERIEN SEOS) ICSC: 0292
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN VISKOOSINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
 

Molekyylikaava: C7H14O
Molekyylimassa: 114.2
Kiehumislämpötila: 174°C
Sulamislämpötila: <-50 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.92
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 3-4
Höyrynpaine, kPa 30 °C:ssa: 0.20
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.9
Leimahduspiste: 41 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 296°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.05  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille ja iholle. Höyry korkeina pitoisuuksina on ärsyttävää silmille ja ylähengitysteille. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 50 ppm TWA 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tämä aine on kolmen isomeerin (orto, meta ja para) seos, jossa meta- ja para-muodot vallitsevat.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 50 ppm; 240 mg/m³ (8 h) (Suomi 2016).
HTP: 75 ppm; 360 mg/m³ (15 min) (Suomi 2016).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1660 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 20; S: (2)-24/25; Huomautus: C 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2019, www.kemikaalikortit.fi, palaute: kemikaalikortit@ttl.fi