« Takaisin hakulomakkeelle  
SELEENIVETYICSC: 0284 (Huhtikuu 2017)
Vetyselenidi
CAS #: 7783-07-5
YK #: 2202
EC Numero: 231-978-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Kurkkukipu. Metallinen maku suussa. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Heikkous. Valkosipulin haju.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecylinder;gasskull;toxic
VAARA
Erittäin helposti syttyvä kaasu
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Tappavaa hengitettynä
Ärsyttää silmiä
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.3; YK-lisävaara: 2.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista. Säilytä pimeässä. Viileä. 
PAKKAUS
 
SELEENIVETY ICSC: 0284
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN PURISTETTU NESTEYTETTY KAASU, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 100 °C:ssa . Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syttyviä tuotteita sisältäen seleeniä (ICSC 0072) ja vetyä (ICSC 0001). Aine on voimakas pelkistin. Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Joutuessaan kosketuksiin ilman kehittää myrkyllisiä ja syövyttäviä seleenidioksidihuuruja (ks. ICSC 0946). 

Molekyylikaava: H2Se
Molekyylimassa: 81.0
Kiehumislämpötila: -41°C
Sulamislämpötila: -66 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2.1 (neste)
Liukoisuus veteen, ml/100ml 22.5°C:ssa: 270
Höyrynpaine, kPa 21 °C:ssa: 878
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.8
Leimahduspiste: syttyvä kaasu 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Tämän kaasun hengittäminen voi aiheuttaa keuhkotulehduksen. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.05 ppm TWA.
MAK: 0.02 mg/m3, 0.006 ppm; hetkellisyysluokka: II(8); syöpävaarallisuusluokka: 3B; raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 0.07 mg/m3, 0.02 ppm TWA; 0.17 mg/m3, 0.05 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0,01 ppm; 0,034 mg/m³ (15 min).  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 23/25-33-50/53; S: (1/2)-20/21-28-45-60-61; Huomautus: A 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi