« Takaisin hakulomakkeelle  
HYDRATSIINIICSC: 0281 (Marraskuu 2009)
Diamidi
Diamiini
Typpihydridi
(vedetön)
CAS #: 302-01-2
YK #: 2029
EC Numero: 206-114-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 40°C:en lämpötilassa. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa monien aineiden kanssa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 40°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä alkoholia kestävää vaahtoa, vaahtoa, vesisumua, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Polttava tunne. Päänsärky. Sekavuus. Uneliaisuus. Pahoinvointi. Vaikeutunut hengitys. Kouristuksia. Tajuttomuus.  Käytä suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Ks. Huomautukset. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Syövytysvammoja suussa ja kurkussa. Vatsakipu. Ripuli. Oksentelu. Sokki tai kollapsi. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Älä anna mitään juotavaa. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin ei-metallisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecorrskull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Syttyvä neste ja höyry
Tappavaa joutuessaan iholle tai hengitettynä
Myrkyllistä nieltynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Epäillään aiheuttavan perimävaurioita
Epäillään aiheuttavan syöpää
Vahingoittaa maksaa ja keskushermostoa
Vahingoittaa maksaa, keuhkoja, munuaisia ja keskushermostoa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-lisävaara: 3 ja 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään hapoista, metalleista, hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä inertissä kaasussa. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Erityismateriaali.
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
HYDRATSIINI ICSC: 0281
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN SAVUAVA ÖLJYMÄINEN HYGROSKOOPPINEN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa . Tämä muodostaa ammoniakkia, vetyä ja typen oksideja. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Aine on voimakas pelkistin. Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa. Aine on keskivahva emäs. Reagoi kiivaasti happojen, monien metallien, metallioksidien ja huokoisten materiaalien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Hajoaminen ei vaadi ilmaa tai happea. 

Molekyylikaava: N2H4 / H2N-NH2
Molekyylimassa: 32.1
Kiehumislämpötila: 114°C
Sulamislämpötila: 2 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.01
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 2.1
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.1
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 40 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 270°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 4.7-100
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -2.1
Viskositeetti: 0.0009 mm²/s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. Vakavia paikallisia vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja/tai hengitysteissä.. Syövyttävää nieltynä. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia maksassa ja keskushermostossa. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Aineella voi olla vaikutuksia maksassa, munuaisissa ja keskushermostossa. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.01 ppm TWA; (iho); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
EU-OEL: 0.013 mg/m3, 0.01 ppm TWA; (iho).
MAK: imeytyy ihon läpi (H); herkistää ihoa (SH); syöpävaarallisuusluokka: 2 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Itsesyttymislämpötila vaihtelee ruosteisen rautapinnan 24°C:sta lasipinnan 270°C:en.
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Muita YK-numeroita ovat: 2030 HYDRATSIINI, VESILIUOS, yli 37 massa-% hydratsiinia sisältävä, leimahduspiste enintään 60 °C; vaaraluokka 8, lisävaaraluokka 3 ja/tai 6.1, pakkausryhmä I; HYDRATSIINI, VESILIUOS, yli 37 massa-% hydratsiinia sisältävä; vaaraluokka 8, lisävaaraluokka 6.1, pakkausryhmä II-III; 3293 HYDRATSIINI, VESILIUOS, enintään 37 massa-% hydratsiinia sisältävä, vaaraluokka 6.1, pakkausryhmä III. Muita CAS-numeroita ovat 7803-57-8 (64% vesiliuos) ja 10217-52-4 (55% vesiliuos). 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0,01 ppm; 0,013 mg/m³ (8 h) (iho) (sitova raja-arvo, kaikki työt).
HTP: 0,05 ppm; 0,07 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi, nitriilikumi, polyvinyylikloridi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 60-90 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 350-760 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 91 mg/kg.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,6-3,9 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 45-10-23/24/25-34-43-50/53; S: 53-45-60-61; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi