« Takaisin hakulomakkeelle  
2,5-HEKSAANIDIOLIICSC: 0280 (Toukokuu 2018)
2,5-Dihydroksiheksaani
CAS #: 2935-44-6
EC Numero: 220-910-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa hapettimien kanssa.  EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin hapettavien aineiden kanssa.  Ks. Kemialliset vaarat  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Polttava tunne rinnassa.  Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Iho   Suojakäsineet.   
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Kurkkukipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Huuhdo loput runsaalla vedellä. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health haz
VAARA
Haitallista nieltynä
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Saattaa vahingoittaa hermostoa
Saattaa vahingoittaa hermostoa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään hapettimista. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
 
2,5-HEKSAANIDIOLI ICSC: 0280
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C6H14O2
Molekyylimassa: 118.2
Kiehumislämpötila: 216°C
Sulamislämpötila: 43 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.97
Liukoisuus veteen: vapaasti liukeneva
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.1
Leimahduspiste: 101 °C
Itsesyttymislämpötila: 490°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.62 (arvioitu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä, ihon läpi ja hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille. Höyry on ärsyttävää ylähengitysteille ja silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa. Tämä voi johtaa neuropatiaan. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia keskushermostossa ja ääreishermostossa. Tämä voi johtaa hermojen rappeutumiseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. 

HUOMAUTUKSET
Tämä yhdiste on n-heksaanin myrkyllinen aineenvaihduntatuote.
Ks. ICSC 0279. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi