« Takaisin hakulomakkeelle  
HEKSAMETYLEENIDI-ISOSYANAATTIICSC: 0278 (Huhtikuu 2017)
HMDI
Heksametyleeni-1,6-di-isosyanaatti
1,6-Di-isosyanaattoheksaani
CAS #: 822-06-0
YK #: 2281
EC Numero: 212-485-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava tietyissä olosuhteissa. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä jauhetta, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! ENSIAPU: KÄYTÄ HENKILÖNSUOJAIMIA 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus.  Suojakäsineet.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Silmäluomien turpoaminen.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health haz
VAARA
Tappavaa hengitettynä
Myrkyllistä joutuessaan iholle
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Ärsyttää ihoa
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään yhteensopimattomista aineista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Kuiva. Säilytä pimeässä. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
HEKSAMETYLEENIDI-ISOSYANAATTI ICSC: 0278
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KIRKAS VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine polymeroituu yli 93°C:een lämpötiloissa. Palaessa muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja, sisältäen typen oksideja ja syaanivetyä (ks. ICSC 0492). Hajoaa kosketuksessa veden kanssa. Tämä muodostaa amiinia ja polyureoita. Reagoi kiivaasti happojen, alkoholien, amiinien, emästen ja hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää kuparia. 

Molekyylikaava: C8H12N2O2 / OCN-(CH2)6-NCO
Molekyylimassa: 168.2
Kiehumislämpötila: 255°C
Sulamislämpötila: -67 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.05
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 7
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.8
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 140 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 454°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.9-9.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.08  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia tai höyryä ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille. Aine on ärsyttävää iholle ja hengityselimille. hengittäminen voi aiheuttaa astmaattisia reaktioita. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.005 ppm TWA.
MAK: 0.035 mg/m3, 0.005 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); herkistää hengitysteitä ja ihoa (SAH); raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle.
Ihoherkistymisoireita havainneiden tulisi välttää jatkossa kosketusta tähän aineeseen.
Tälle yhdisteelle altistuneet työntekijät voivat herkistyä muille isosyanaateille (astma).
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 738 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 593 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 23-36/37/38-42/43; S: (1/2)-26-28-38-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi