« Takaisin hakulomakkeelle  
FORMALDEHYDIICSC: 0275 (Kesäkuu 2012)
Metanaali
Metyylialdehydi
Metyleenioksidi
CAS #: 50-00-0
YK #: (ks. Huomautukset)
EC Numero: 200-001-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Räjähdysvaara kosketuksessa vahvojen hapettimien, vahvojen happojen tai vahvojen emästen kanssa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. EI saa joutua kosketuksiin yhteensopimattomien aineiden kanssa: Ks. Kemialliset vaarat  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne rinnassa. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Silmät Kyynelvuoto. Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kaasutiivis kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Poista kaikki syttymislähteet. Sulje kaasun vuotokohta, jos mahdollista. Poista kaasu hienolla vesisumulla. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VAARA
Erittäin helposti syttyvä kaasu
Tappavaa hengitettynä
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Viileä. Erillään yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. 
PAKKAUS
 
FORMALDEHYDI ICSC: 0275
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN KAASU, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. 

Kemialliset vaarat
Aine polymeroituu kosketuksissa emäksien kanssa ja liuotettuna veteen. Kuumennettaessa muodostuu myrkyllisiä huuruja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien, vahvojen happojen ja vahvojen emästen kanssa. Tämä muodostaa räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: H2CO
Molekyylimassa: 30.0
Kiehumislämpötila: -20°C
Sulamislämpötila: -92 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.8
Liukoisuus veteen: erittäin hyvä
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.08
Itsesyttymislämpötila: 430°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 7-73
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0,35  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Suurien pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja ylähengitysteissä. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Höyryn toistuva tai pitkäaikainen hengittäminen voi aiheuttaa ylähengitysteiden kroonista tulehdusta. Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 ppm TWA; 0.3 ppm STEL; (SEN); A1 (tiedetään aiheuttavan syöpää ihmiselle).
MAK: 0.37 mg/m3, 0.3 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); syöpävaarallisuusluokka: 4; raskausvaarallisuusryhmä: C; sukusolumutageenisuusryhmä: 5; herkistää ihoa (SH).
EU-OEL: 0.37 mg/m3, 0.3 ppm TWA; 0.74 mg/m3, 0.6 ppm STEL; (herkistää ihoa); (ks. Huomautukset) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Tässä kortissa ei ole YK-numeroa, koska formaldehydia ei kuljeteta kaasuna, vaan useimmiten liuoksena.
Ks. ICSC 0695.
Raja-arvoa EU-OEL 0,62 mg/m³ (0,5 ppm) sovelletaan terveydenhuollossa, hautaus- ja palsamointialalla 11.7.2024 asti. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0,3 ppm; 0,37 mg/m³ (8 h) (ihoherkistyminen), (Sitova raja-arvo) kts. Huomautukset.
HTP: 0,6 ppm; 0,74 mg/m³ (15 min) (ihoherkistyminen), (Sitova raja-arvo)
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 23/24/25-34-40-43; S: (1/2)-26-36/37/39-45-51 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi