« Takaisin hakulomakkeelle  
FENVALERAATTI (tekninen tuote)ICSC: 0273 (Lokakuu 2005)
(RS)-alfa-Syano-3-fenoksibentsyyli-(RS)-2-(4-kloorifenyyli)-3-metyylibutyraatti
Syano(3-fenoksifenyyli)metyyli-4-kloori-alfa-(1-metyylietyyli)bentseeniasetaatti
CAS #: 51630-58-1
YK #: 3352
EC Numero: 257-326-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vettä, vaahtoa, hiilidioksidia, jauhetta.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Polttava tunne. Tunnottomuus. Pistelevä tunne. Kutina.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Huimaus. Päänsärky. Kouristuksia.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
FENVALERAATTI (tekninen tuote) ICSC: 0273
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAINEN TAI RUSKEA VISKOOSINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan 150-300 °C:een. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen syaanivetyä (ks. ICSC 0492) ja kloorivetyä (ks. ICSC 0163). Reagoi vahvojen emästen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C25H22ClNO3
Molekyylimassa: 419.9
Hajoaa
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.2
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine 20 °C:ssa: merkityksetön
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.4/6.2  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää mehiläisiin. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Ks. ICSC 1516. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 200-3000 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >101 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1-3 g/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.001-0.42 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi