« Takaisin hakulomakkeelle  
ETYLEENIDIAMIINIICSC: 0269 (Toukokuu 2018)
1,2-Diaminoetaani
1,2-Etaanidiamiini
Dimetyleenidiamiini
CAS #: 107-15-3
YK #: 1604
EC Numero: 203-468-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 34°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 34°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Polttava tunne. Vinkuva hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Polttava tunne. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Syövytysvammoja suussa ja kurkussa. Kurkkukipu. Polttava tunne. Vatsakipu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Kokoa vuotanut aine astioihin. Astian tulisi olla valmistettu samasta materiaalista kuin alkuperäinen astia. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warncorrcancer;health haz
VAARA
Syttyvä neste ja höyry
Haitallista nieltynä tai joutuessaan iholle
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-lisävaara: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista, hapoista, klooratuista orgaanisista yhdisteistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Viileä. Hyvin suljettu. Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
ETYLEENIDIAMIINI ICSC: 0269
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN HYGROSKOOPPINEN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä typen oksidien huuruja. Reagoi kloorattujen orgaanisten yhdisteiden, voimakkaiden hapettimien ja happojen kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä kaasuja ja huuruja (ammoniakkia, typen oksideja, hiilimonoksidia) ja syttyviä höyryjä. Tämä muodostaa myrkytys-, palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää monia metalleja, kumia ja muoveja. 

Molekyylikaava: H2NCH2CH2NH2 / C2H8N2
Molekyylimassa: 60.1
Kiehumislämpötila: 117°C
Sulamislämpötila: 8.5 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.9
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 1.4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.1
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduspiste: 34 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 385°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.5-16.6
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.2
Viskositeetti: 0.0154 cP 25 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 10 ppm TWA; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK herkistää hengitysteitä ja ihoa (SAH) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 ppm; 25 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 20 ppm; 50 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 500 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 730 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 116-275 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 0.88-27 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C; R: 10-21/22-34-42/43; S: (1/2)-23-26-36/37/39-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi