« Takaisin hakulomakkeelle  
ETYYLIBENTSEENIICSC: 0268 (Marraskuu 2007)
Etyylibentsoli
Fenyylietaani
EB
CAS #: 100-41-4
YK #: 1175
EC Numero: 202-849-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Käytä kuivaa jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
VAARA
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Haitallista hengitettynä
Voi olla haitallista nieltynä
Vähäistä ihon ärsytystä
Ärsyttää silmiä
Epäillään aiheuttavan syöpää
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Voi aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
ETYYLIBENTSEENI ICSC: 0268
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA AROMAATTINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Syövyttää muoveja ja kumia. 

Molekyylikaava: C8H10/C6H5C2H5
Molekyylimassa: 106.2
Kiehumislämpötila: 136°C
Sulamislämpötila: -95 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.9
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.015
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.9
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.7
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.02
Leimahduspiste: 18 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 432°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.0-6.7
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.1
Viskositeetti: 0.6 mm²/s 25 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Liuoksen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Altistuminen työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. Aineella voi olla vaikutuksia munuaisissa ja maksassa. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 20 ppm TWA; A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä); BEI.
MAK: 88 mg/m3, 20 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 4; raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 442 mg/m3, 100 ppm TWA; 884 mg/m3, 200 ppm STEL; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 50 ppm; 220 mg/m³ (8 h) (Iho).
HTP: 200 ppm; 880 mg/m³ (15 min) (Iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: fluorikumi, fluorikumi/butyylikumi (monikerrosmateriaali).
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan mantelihappo 4,0 mmol/l. Sosiaali- ja Terveysministeriön asettama toimenpideraja on 5,2 mmol/l (STM Asetus 795/2007). Raskauden aikana toimenpiderajana sovelletaan arvoa 0,6 mmol/l, joka vastaa 10 % tavallisesta ohjearvosta.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3500-5500 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 17200 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 17800-77400 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 32-280 mg/l ja vesikirpulle LC50 (48 h) = 14-75 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, Xn; R: 11-20; S: (2)-16-24/25-29 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi