« Takaisin hakulomakkeelle  
DIMETYYLITEREFTALAATTIICSC: 0262 (Lokakuu 2005)
Dimetyyli-p-ftalaatti
Dimetyyli-1,4-bentseenidikarboksylaatti
CAS #: 120-61-6
EC Numero: 204-411-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
DIMETYYLITEREFTALAATTI ICSC: 0262
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA HIUTALEITA 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa ärsyttäviä huuruja. 

Molekyylikaava: C6H4(COOCH3)2 / C10H10O4
Molekyylimassa: 194.2
Kiehumislämpötila: 288°C
Sulamislämpötila: 140 °C
Tiheys: 1.2 g/cm³
Liukoisuus veteen 13 °C:ssa: erittäin huono
Höyrynpaine, Pa 2.5 °C:ssa: 1.4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.5
Leimahduspiste: 141 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 518°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.8-11.8
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.35  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Voi aiheuttaa mekaanista ärsytystä. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Voidaan kuljettaa sulassa muodossa, YK-numerolla 3256. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 4390 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi