« Takaisin hakulomakkeelle  
DIMETYYLIFTALAATTIICSC: 0261 (Lokakuu 2005)
Dimetyyli-1,2-bentseenidikarboksylaatti
Ftaalihappodimetyyliesteri
1,2-Bentseenidikarboksyylihappo, dimetyyliesteri
CAS #: 131-11-3
EC Numero: 205-011-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
DIMETYYLIFTALAATTI ICSC: 0261
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN ÖLJYMÄINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa ärsyttäviä huuruja. 

Molekyylikaava: C6H4(COOCH3)2 / C10H10O4
Molekyylimassa: 194.2
Kiehumislämpötila: 284°C
Sulamislämpötila: 5.5 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.19
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.43
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.8
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.69
Leimahduspiste: 146 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 490°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.9 ( 180°C:ssa) - 8.0 ( 109°C:ssa)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.47/2.12  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 mg/m3, TWA 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Muut sulamispisteet: ≈0°C (kaupallinen tuote). 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5 mg/m³ (8 h).
HTP: 10 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 6800 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 50-115 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 33 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi