« Takaisin hakulomakkeelle  
DIMETYYLIAMIINIICSC: 0260 (Marraskuu 2019)
Metaaniamiini, N-metyyli
DMA
CAS #: 124-40-3
YK #: 1032
EC Numero: 204-697-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa. Pullo voi revehtä palon kuumuudesta.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa vahvojen hapettavien aineiden kanssa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin vahvojen hapettavien aineiden tai elohopean kanssa.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena vesisumua.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa, Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA. Punoitus. Kipu.  Kylmänsuojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia palovammoja. KOSKETUS (KAASU): PALELTUMA.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Poista kaikki syttymislähteet. Sulje venttiili, jos mahdollista. Tuuletus. Poista kaasu hienolla vesisumulla. Eristä alue kunnes kaasu on hävinnyt. Jos nestemäinen: ÄLÄ päästä tätä kemikaalia ympäristöön. ÄLÄ huuhtele viemäriin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flamecylinder;gascorrexcl mark;warn
VAARA
Erittäin helposti syttyvä kaasu
Sisältää paineenalaista kaasua; voi räjähtää kuumentuessaan
Haitallista hengitettynä
Ärsyttää ihoa
Vaurioittaa vakavasti silmiä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.1 

VARASTOINTI
Viileä. Paloturvallinen tila. Erillään : ks. Kemialliset Vaarat. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
DIMETYYLIAMIINI ICSC: 0260
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN PURISTETTY NESTEYTETTY KAASU, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien ja elohopean kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää kuparia, sinkkiseoksia, alumiinia, galvanoituja pintoja ja muoveja. Liuos vedessä on vahva emäs. Reagoi kiivaasti hapon kanssa ja syövyttää (ks. ICSC 1485 dimetyyliamiini, vesiliuos). 

Molekyylikaava: (CH3)2NH / C2H7N
Molekyylimassa: 45.1
Kiehumislämpötila: 7.0°C
Sulamislämpötila: -92.2 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.7
Liukoisuus veteen, g/100ml: 354 (erittäin liukeneva)
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 203
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.6
Itsesyttymislämpötila: 400°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.8-14.4
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.2
Kriittinen lämpötila: 164.6°C 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille. Aine on ärsyttävää hengityselimille ja iholle. Altistuminen voi aiheuttaa näköhäiriöitä. Korkeiden pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. 

Hengitystieriski
Säiliön rikkoutuessa tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan, erityisesti suljetuissa tiloissa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 ppm TWA; 15 ppm STEL; (DSEN) A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 3.7 mg/m3, 2 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: D.
EU-OEL: 3.8 mg/m3, 2 ppm TWA; 9.4 mg/m3, 5 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Ks. ICSC 1485. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 2 ppm; 3.7 mg/m³ (8 h).
HTP: 5 ppm; 9.4 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 698 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 17-210 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 50 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi