« Takaisin hakulomakkeelle  
DIMETYYLIAMIINIICSC: 0260
Metaaniamiini, N-metyyli
DMA
Kesäkuu 2003
CAS #: 124-40-3
YK #: 1032
EC Number: 204-697-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Kaasu-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Sulje vuoto; jos ei ole mahdollista eikä palamisesta ole ympäristölle vaaraa, anna palaa. Muussa tapauksessa käytä sammutusaineena vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Päänsärky. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet. Suojavaatetus.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. Poista kaasu hienolla vesisumulla. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Viileä. 
PAKKAUS
 
DIMETYYLIAMIINI ICSC: 0260
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN PURISTETTY NESTEYTETTY KAASU, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien ja elohopean kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää kuparia, sinkkiseoksia, alumiinia, galvanoituja pintoja ja muoveja. Liuos vedessä on vahva emäs. Reagoi kiivaasti hapon kanssa ja syövyttää (ks. ICSC 1485 dimetyyliamiini, vesiliuos ). 

Molekyylikaava: (CH3)2NH / C2H7N
Molekyylimassa: 45.1
Kiehumislämpötila: 7.0°C
Sulamislämpötila: -92.2 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.7
Liukoisuus veteen, g/100ml: 354
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 203
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.6
Leimahduspiste: syttyvä kaasu
Itsesyttymislämpötila: 400°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.8-14.4
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.2  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Korkeiden pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Nesteen nopea haihtuminen voi aiheuttaa paleltuman. 

Hengitystieriski
Säiliön rikkoutuessa tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan, erityisesti suljetuissa tiloissa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 ppm TWA; 15 ppm STEL; (SEN); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 3.7 mg/m3, 2 ppm; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: D.
EU-OEL: 3.8 mg/m3, 2 ppm TWA; 9.4 mg/m3, 5 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilöstön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
Vettä EI saa suihkuttaa vuotavalle säiliölle (syöpymisvaaran vuoksi).
Ks. ICSC 1485. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 2 ppm; 3.7 mg/m³ (8 h) (Suomi 2016).
HTP: 5 ppm; 9.4 mg/m³ (15 min) (Suomi 2016).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, kloropreenikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 698 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 17-210 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h)= 50 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F+, Xn; R: 12-20-37/38-41; S: (2)-16-26-39 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2019, www.kemikaalikortit.fi, palaute: kemikaalikortit@ttl.fi