« Takaisin hakulomakkeelle  
2-DIETYYLIAMINOETANOLIICSC: 0257 (Kesäkuu 2002)
N,N-Dietyylietanoliamiini
2-Dietyyliaminoetyylialkoholi
DEAE
CAS #: 100-37-8
YK #: 2686
EC Numero: 202-845-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 52°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 52°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Pahoinvointi. Kurkkukipu. Oksentelu. Huimaus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-lisävaara: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista ja vahvoista hapoista. Viileä. Kuiva. 
PAKKAUS
 
2-DIETYYLIAMINOETANOLI ICSC: 0257
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN, HYGROSKOOPPINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu myrkyllisiä kaasuja sisältäen typen oksideja. Reagoi vahvojen happojen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: (C2H5)2NC2H4OH
Molekyylimassa: 117.2
Kiehumislämpötila: 163°C
Sulamislämpötila: -70 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.88
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 2.8
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduspiste: 52 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 250°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.9-28
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.46  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille. Aine on voimakkaasti ärsyttävää iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 2 ppm TWA; (iho).
MAK: 24 mg/m3, 5 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 ppm; 49 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, nitriilikumi, polyvinyylialkoholi, fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1300 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 1260 ul/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C; R: 10-20/21/22-34; S: (1/2)-25-26-36/37/39-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi