« Takaisin hakulomakkeelle  
DI-n-BUTYYLITINAOKSIDIICSC: 0256 (Huhtikuu 2017)
Dibutyylitinaoksidi
Dibutyylioksostannaani
CAS #: 818-08-6
YK #: 3146
EC Numero: 212-449-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).  Käytä vesisumua, jauhetta, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Päänsärky. Sekavuus.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Tappavaa nieltynä
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Saattaa vahingoittaa hermostoa
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1 

VARASTOINTI
Viileä. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta, hapettimista ja emäksistä. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
DI-n-BUTYYLITINAOKSIDI ICSC: 0256
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. Aine voi kuivana varautua sähköstaattisesti pyörivän liikkeen, pneumaattisen kuljetuksen, kaatamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä tinan ja tinan oksidien huuruja. Reagoi tietyissä olosuhteissa hapettimien ja emästen kanssa. 

Molekyylikaava: C8H18OSn/(C4H9)2SnO/(C8H18SnO)x
Molekyylimassa: 248.9 Molekyylimassa: ks. Huomautukset
Kiehumislämpötila: 161.9°C
Sulamislämpötila: 105 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.5
Liukoisuus veteen, mg/l20: 3.9-4.2 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 0.000004
Itsesyttymislämpötila: 279°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 5.33 (laskettu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa. Tämä voi johtaa toimintavajeisiin. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (Sn): 0.1 mg/m3, TWA; 0.2 mg/m3 STEL; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
EU-OEL: (Sn): 2 mg/m3 TWA.
MAK: (Sn): 0.004 mg/m3, 0.02 ppm; hetkellisyysluokka: I(1); imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 4; raskausvaarallisuusryhmä: B 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Dibutyylitinaoksidin molekyylipaino voi vaihdella, koska se voi esiintyä osittain polymerisoituneena, josta sen stabiilius riippuu.
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Sn): 0.1 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP (Sn): 0.3 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 44.9 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53; S: (1/2)-35-36/37/39-45-60-61; Huomautus: A, 1 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi