« Takaisin hakulomakkeelle  
1,3-DIKLOORI-4-NITROBENTSEENIICSC: 0252 (Huhtikuu 2008)
2,4-Dikloori-1-nitrobentseeni
2,4-Dikloorinitrobentseeni
4-Nitro-1,3-diklooribentseeni
CAS #: 611-06-3
YK #: 1578 (s);3409 (l)
EC Numero: 210-248-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä jauhetta, vesisumua, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä ilmanvaihtoa (ei jos jauheena).  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

Riittämättömät tiedot GHS:n luokitusta varten 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään emäksistä, vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
1,3-DIKLOORI-4-NITROBENTSEENI ICSC: 0252
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAISIA KITEITÄ TAI NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kosketuksessa kuumien pintojen tai liekkien kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen typen oksidia ja kloorivetyä (ks. ICSC 0163). Reagoi voimakkaiden hapettimien ja vahvojen emästen kanssa. 

Molekyylikaava: C6H3Cl2NO2
Molekyylimassa: 192
Kiehumislämpötila: 258.5°C
Sulamislämpötila: 30-33 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.54
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 1.88
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 1
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.6
Leimahduspiste: 112 °C
Itsesyttymislämpötila: 500°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.1  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Ks. Huomautukset 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. 

HUOMAUTUKSET
Aineen haittavaikutuksia terveyteen ei ole tutkittu altistuneilla henkilöillä riittävästi. 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi