« Takaisin hakulomakkeelle  
1,2-DIKLOORIETAANIICSC: 0250 (Huhtikuu 2013)
Etyleenidikloridi
1,2-Etyleenidikloridi
Dikloorietaani
Dikloori-1,2-etaani
CAS #: 107-06-2
YK #: 1184
EC Numero: 203-458-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Kuumentaminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin). Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Käytä vesisumua, vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Yskä. Päänsärky. Huimaus. Uneliaisuus. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Hapen antaminen voi olla tarpeellista. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VAARA
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Haitallista nieltynä
Voi olla haitallista joutuessaan iholle
Myrkyllistä hengitettynä
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Epäillään aiheuttavan syöpää
Vahingoittaa keuhkoja, maksaa ja munuaisia
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
Saattaa vahingoittaa maksaa ja munuaisia pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-lisävaara: 6.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
1,2-DIKLOORIETAANI ICSC: 0250
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN VISKOOSINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. MUUTTUU TUMMAKSI VAIKUTUKSESTA ILMAN, KOSTEUDEN JA VALON. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä (ks. ICSC 0163) ja fosgeenia (ks. ICSC 0007). Reagoi alkalimetallien, jauhettujen metallien, ammoniakin, emästen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää monia metalleja veden läsnä ollessa. 

Molekyylikaava: ClCH2CH2Cl / C2H4Cl2
Molekyylimassa: 98.96
Kiehumislämpötila: 83.5°C
Sulamislämpötila: -35.7 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.2
Liukoisuus veteen, g/100ml: 0.87
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 8.7
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.42
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.2
Leimahduspiste: 13 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 440°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 4.2-16
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.48  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Höyry on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia munuaisissa ja maksassa. Tämä voi johtaa toimintavajeisiin, maksavaurioon ja munuaisvaurioon. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua ja kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia maksassa ja munuaisissa, johtaen toimintavajeeseen. Tämä aine on mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 10 ppm TWA; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 2.
EU-OEL: 8.2 mg/m3, 2 ppm TWA; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 4 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 5 ppm; 20 mg/m³ (15 min) (iho).
Sitova raja-arvo: 2 ppm; 8,2 mg/m³ (8 h) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polyvinyylialkoholi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 670 mg/kg.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 118-430 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 220 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, T; R: 45-11-22-36/37/38; S: 53-45; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi