« Takaisin hakulomakkeelle  
KROTONALDEHYDIICSC: 0241 (Toukokuu 2018)
Propyleenialdehydi
2-Butenaali
ß-Metyyliakroleiini
Metyylipropenaali
CAS #: 4170-30-3
YK #: 1143
EC Numero: 224-030-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin hapettavien aineiden tai yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Polttava tunne rinnassa. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Polttava tunne. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Polte. Kyynelvuoto.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Polttava tunne. Pahoinvointi. Vatsakipu. Oksentelu. Ripuli.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Poista kaikki syttymislähteet. Tuuletus. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. ÄLÄ huuhdo viemäriin. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin ei-muovisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Huuhdo loput runsaalla vedellä. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VAARA
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Tappavaa joutuessaan iholle tai hengitettynä
Myrkyllistä nieltynä
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Saattaa vahingoittaa maksaa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-lisävaara: 3; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Säilytä pimeässä. Hyvin suljettu. Varastoi vain stabiloituna. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
KROTONALDEHYDI ICSC: 0241
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. MUUTTUU VAALEANKELTAISEKSI VAIKUTUKSESTA VALON JA ILMAN. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja. Aine voi polymeroitua. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. Aine on voimakas pelkistin. Reagoi kiivaasti hapettimien ja monien muiden aineiden kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää muoveja ja monia muita aineita. 

Molekyylikaava: C4H6O / CH3CH=CHCHO
Molekyylimassa: 70.1
Kiehumislämpötila: 104°C
Sulamislämpötila: -76.5°C (trans), -69 °C (cis)
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.85
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 15-18 (vapaasti liukeneva)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 4.0
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.41
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.06
Leimahduspiste: 13 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 232°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.1-15.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.63 (laskettu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Kyynelvuotoa aiheuttava. Höyry on voimakkaasti ärsyttävää iholle, silmille ja hengityselimille. Korkeiden pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa ja hengityselimissä. Koe-eläimissä on havaittu kasvaimia, mutta ilmiön merkitys ihmiselle on kiistanalainen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.3 ppm STEL; (iho); A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 3B; sukusolumutageenisuusryhmä: 3A 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne.
Kaupallinen krotonaldehydi on stabiloitu vedellä.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
CAS-numero on isomeerien seos (CAS 4170-30-3, EC-numero 224-030-0). Muut CAS-numerot: 123-73-9 (trans-isomeeri, EC -numero 204-647-1), 15798-64-8 (cis-isomeeri). 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.1 ppm; 0.29 mg/m³ (8 h).
HTP: 0.3 ppm; 0.87 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 80 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 300 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 380 ul/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 1.3-3.5 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi